OR-Loudspeakers – historia

OR-Loudspeakers -kaiut­ti­mien valmistus on aloitettu Mikkelissä jo vuonna 1970. Alkunsa tuotanto sai maan­kuulussa Kenkäveron pappilassa.

Kaiutinvalmistus Kenkä­verossa oli alkanut jo 60-luvun lopussa toisen yritt­äjän toimesta, kunnes syk­syllä 1970 tuotanto siirtyi Olavi Räsänen Oy:lle. Alku­vaiheessa kaiuttimia val­misti parisenkymmentä ihmistä. Kaiut­timia vie­tiin Ruotsiin ja kotimaassa Hirvox ja Radio-Sointu teettivät itselleen omia merkkikaiuttimia osak­si kokoamiaan stereo­paketteja.

Olavi Räsänen Oy:n kaiutin­tuotannon mer­kit­tävä osa oli vuosi­kausia kaiuttimien valmistus asiak­kaiden omilla tuote­merkeillä kuten Blaupunkt, Philips, Rank Arena ja Telefunken.

 

Vuonna 1974 jo 90 pro­sent­tia tuotannosta vie­tiin ulko­maille. Muuta­massa vuodes­sa Olavi Räsänen Oy:stä oli tullut maan joh­tava kaiut­ti­mien valmistaja.

Kaiutinvalmistus Kenkä­verossa tuli tiensä päähän kevät­talvella 1974, jolloin tuotanto siirrettiin Mikke­lin Seuralaan. Muuton myö­tä tuotanto kasvoi 300–400 kaiuttimeen päivässä. Sa­ma­na vuonna japanilaisen Matsushita Electric -yrityksen ja Kaukomarkkinat Oy:n kans­sa solmittu kolmi­kanta­sopimus johti sii­hen, että Olavi Räsänen Oy sai ainoana Euroopassa käyt­töönsä National Panasonic -tuotemerkin.

Vuonna 2014 toiminta siirtyi Audioparts Finland Oy:lle ja tuotantoa on aloitettu siirtää vaiheit­tain Saloon. Saloran ja Nokian koti­kaupunkiin jossa vahvat perinteet alalle tuovat varmasti uutta raikasta näkö­kulmaa OR-Loudspeakers -kaiuttimille.


Oma tuotekehitys

Oma tuotekehitys alkoi, kun testi- ja mittaus­laboratorio valmistui 1977. Ensim­mäi­nen oma kaiutin sai hy­vän vastaanoton vielä sama­na vuonna.

Markkinatilanteen muut­tues­sa radi­kaalisti 70- ja 80-luvun vaih­teessa, yhteistyö Matsushita Electric -yrityksen kanssa väheni ja panoksia siirr­ettiin omaan tuotekehitykseen. 80-luvulla kaiuttimia valmistettiin muil­le japanilaisille tuote­merkeille kuten Fischer, Yamaha ja Hitachi. Vuosi­tuotanto nousi yli 200 000 kaiut­timeen, josta viennin osuus oli merkittävä.

Panostukset omaan tuote­kehitykseen siivittivät Olavi Räsänen Oy:n jälleen vahvaksi ykköseksi koti­maisessa kaiutin­tuotannossa. Kasvun ajat olivat edessä aina 80- ja 90-luvun lamaan saak­ka. Kilpailu kiristyi entisestään kun Euroopassa, Japanissa ja Kaukoidässä valmis­te­tut tuotteet löysivät tiensä Suomeen.

2000-luku Mikkelissä  oli vakaata aikaa. Kaiuttimien valmistuksessa työskenteli parisen­kymmentä ihmistä. Tuotantomäärät pie­ne­nivät, mutta myös kaiuttimen keskihinta oli muut­tunut. Vuodesta 2004 saakka on val­mistettu myös kaiuttimia tuotemerkillä Chorus.

Vuoden 2009 alusta alkaen maahan­tuontiin tuli myös englantilaisia Black Rhodium -kaiutin­kaapeleita, joita on käytetty korkean laatunsa vuoksi myös OR-loudspeakersin johdotuksissa.

Nykyään OR-Loudspeakers-kaiuttimet suun­ni­tel­­laan, koo­taan ja viimeistellään Salossa. Val­mis­tuksessa py­ri­tään käyttämään koti­mai­sia materiaaleja niin pitkälle kuin mahdollista. Kor­kea laatu, kestävyys ja huippu­luokan ääni­ominaisuudet ovatkin olleet tuotteiden kii­tel­lyim­piä ominaisuuksia.

Vuosi­kymmenten ajan into­himonamme on ol­lut luoda parasta ääntä juuri Sinulle. Koe OR-Loudspeakers elämys!